Platforma kursów online pod adresem internetowym www.jakubjeznach.com prowadzona jest przez firmę JAKUB JEZNACH PHOTOGRAPHY,
NIP 7692074626 Regon 383602328, pod adresem ul. Klimczaka 16/75, 02-797 Warszawa.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia na Platformie.Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.jakubjeznach.com.
Platforma szkoleniowa – serwis internetowy dostępny pod www.jakubjeznach.com , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;Kursy online – produkty prezentowane na Platformie Skoleniowej.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Jakub Jeznach Pgotography a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności nazwę kursu/kursów.

§ I. postanowienia ogólne.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod Platforma szkoleniowa Jakub Jeznach.com
Serwis internetowy, działający pod www.jakubjeznach.co,  prowadzony jest przez Jakub Jeznach Photography.

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

§ II.  zasady z korzystania ze sklepu internetowego.

 1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
  Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.
 3. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§ III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest  poprawne działanie sieci Internet, używanie  przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.jakubjeznach.com, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.a) imię i nazwisko / nazwa firmyb) e-mailc) ustanowić hasło do konta
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 6. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy.
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Jakub Jeznach Photography  umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ IV. DostawyCeny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych.

 1. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Dostarczenie zamówionego kursu/kursów odbywa się natychmiast po dokonaniu zapłaty.
 3. Dane logowania są dostarczane na podany adres email w ciagu kilku minut po dokonaniu płatności.

§ V. Ceny i metody płatności w sklepie internetowym.

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT2.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  a) płatnością w systemie PayU
  c) zapłata kartą płatniczą: VISA, MasterCard.
 3. Operatorem kart płatniczych jest Stripe.

§ VI. Odstąpienia od umowy – polityka zwrotów i reklamacji.

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje  14 dni na zwrot/odstąpienie od umowy bez podania przyczyny bądź odniesienie się do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art. 27

2. W tym celu należy wysłać stosowne oświadczenie  mailem na adres jeznach.kurs@gmail.com, w terminie 14 dni od zakupu.

3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności,  niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym została otrzymana informacja o odstąpieniu. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.

4. Dostęp do kursu zostanie zablokowany po zwrocie płatności.

5. Określenie polityki reklamacji:
a) kontakt do reklamacji:  jeznach.kurs@gmail.com,
b) czas rozpatrzenie reklamacji – 7 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.

Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z treścią ustawy, o której mowa powyżej.
Administratorem danych osobowych Klienta jestJakub Jeznach Photography
Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie.

Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Sklep.

Dane przetwarzane są również przez podmioty związane z realizacją płatności za zamówienie:
a) PayU
b) Stripe
c) PayPal (jeśli dotyczy)
W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.
Klient w każdym czasie, ma prawo poprzez biuro obsługi Sklepu prawo do zmiany, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.

Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają  się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu.

Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera.
Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera  Sklepu do systemu komputerowego Klienta.

Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję.
Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

Postanowienia końcowe.

Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem www.jakubjeznach/regulamin/